با مصرف ارده و شیره؛ قوای جنسی خود را تقویت نمایید.