شیره خرما، فوق العاده ترین جایگزین برای عسل در درمان زخم ها